Parkowanie w Warszawie
Szersza strefa płatnego parkowania w Warszawie

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. od dnia 1 lipca 2009r. następuje rozszerzenie warszawskiej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN).


Zobacz mapę

Osoby zameldowane w nowych obszarach SPPN mogą wnioskować o Abonament Mieszkańca.

Obowiązkiem ponoszenia opłaty za parkowanie samochodów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 zostanie objęty teren dróg publicznych na następujących obszarach:
1. Pomiędzy obecną strefą a Wisłą ograniczony ulicami Andersa i Słomińskiego na północy oraz ulicami Myśliwiecką, 29-go Listopada i Czerniakowską na południu,
2. Pomiędzy ulicami Koszykową i Alejami Jerozolimskimi, łączący obecne części strefy na Ochocie i w Śródmieściu,
3. Na Ochocie do ulic Kopińskiej, Grzymały-Sokołowskiego i Alej Jerozolimskich.

Abonament Mieszkańca

Pojazdy (samochody osobowe lub inne o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t) należące do mieszkańców – osób zameldowanych na tym obszarze lub przez nich trwale użytkowane (patrz pkt 4 poniżej) mogą zostać na ich wniosek objęte abonamentową stawką opłaty (30 zł rocznie).

Przy składaniu wniosku należy przedstawić :
1. Dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2. Dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,
3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu, wydane przez właściwy organ - jeżeli dowód osobisty nie zawiera potwierdzenia zameldowania na terenie strefy płatnego parkowania,
4. Odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego dotyczącą pojazdu, na który ma być wydany abonament, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie abonamentu - w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego,
5. Oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku (jeżeli sytuacja tego wymaga).

W przypadkach spełniających warunki uchwały Rady m.st. Warszawy, po przedstawieniu dowodu wpłaty opłaty abonamentowej, Zarząd Dróg Miejskich wyda abonament poświadczający wniesienie rocznej opłaty za parkowanie pojazdu w pobliżu miejsca zamieszkania. Rejon obowiązywania abonamentu określa się przez podanie do 8 numerów najbliższych parkomatów.

Sprawy związane z wydaniem Abonamentu Mieszkańca można załatwiać w jednym z Biur Obsługi SPPN:
1. W Urzędzie Dzielnicy Ochota, ul. Słupecka 9, lok. 3
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 16.00,
tel. 022 823 93 19
UWAGA! Tymczasowa lokalizacja biura w związku z przebudową gmachu urzędu.

2. W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców
czynne: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 – 16.00, tel. 022 699 83 80

3. W Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120. pok.1
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 17.00,
tel. 022 55 08 204

4. W Urzędzie Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców.
czynne: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, środa i piątek w godz. 8.00 – 16.00, tel. 022 565 16 65
we wtorki i czwartki nieczynne

Od dnia 15 czerwca 2009r. w godzinach 9.30 - 17.00 czynny jest tymczasowy punkt obsługi mieszkańców zlokalizowany w holu schodów ruchomych Trasy W-Z (poziom pl. Zamkowego).

Od wtorku 23 czerwca czynne jest Biuro Obsługi SPPN na terenie Powiśla przy ul. Tamka 22/24 (róg ul. Topiel).

Mapka rozszerzonej strefy płatnego parkowania dostępna na stronie:
http://bip.warszawa.pl

2009-06-25, Wydział PrasowyZobacz też:
Reklamacje dotyczące zasadności opłat dodatkowych

przyjmuje Dział Reklamacji SPPN przy ul. Chmielnej 120 pokój nr 1. Biuro jest czynne w dni robocze w godz. 7.30 - 17.00. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia (oryginał kwitu parkingowego, bilet opłaty dodatkowej, itp.).
Numer konta bankowego, na które można przekazywać Opłaty Dodatkowe SPPN: 17103015080000000550059118
Sprawy związane z wydaniem Abonamentu mieszkańca lub Karty N+ można załatwiać w jednym z poniższych Biur Obsługi Klienta:
 • Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, pok. 404 (piętro IV), tel. 022 823 93 19
 • Praga (lokal użytkowy), ul. Jagiellońska 56, pok. 3b, tel. 022 670 23 44
 • Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 141 (piętro I), tel. 022 565 16 65
w/w biura czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
 • Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 sala ogólna Wydziału Obsługi   Mieszkańców, czynne w godzinach: pon.– 8:00 – 18:00, wt. – pt. – 8:00 – 16:00, tel. 022 699 83 80
 • Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120. pok. 1, tel. 620 10 21 w.204, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00


Do pobrania:
Informacje o punktach sprzedaży i zasadach używania Warszawskiej Karty Miejskiej na stronie Mennicy Państwowej www.strefa.waw.pl.
Zapraszamy do wejścia na stronę zawierającą listę punktów sprzedaży karty z aplikacją parkingową.

Procedura wypłacania kwot pozostałych na Warszawskiej Karcie Miejskiej w aplikacji parkingowej
 1. Klient w wydziale DPOK (DPRW) składa pisemny wniosek (na formularzu) zawierający jego dane osobowe potwierdzone przedstawionym dokumentem (dowód os., paszport), dane osoby/firmy, która dokonała ostatniej wpłaty na kartę, deklarowaną przyczynę wycofania pozostałej kwoty z karty.
Do wniosku należy załączyć potwierdzenie ostatniej wpłaty.

 1. Wydział DPOK (DPRW) potwierdza na wniosku wysokość kwoty pozostałej na karcie.
 2. Klient otrzymuje poświadczoną kopię złożonego formularza.
 3. Wypłata kwoty pozostałej na karcie, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej, następuje 14 dni po złożeniu wniosku w kasie ZDM lub przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Opłata manipulacyjna wynosi 10% kwoty pozostałej na karcie, nie mniej jednak niż 10 zł.
 4. Wniosek i załączniki podpisuje wyznaczony pracownik oraz naczelnik wydziału, następnie wniosek akceptuje Dyrektor Pionu Parkowania.


Procedura załatwiania reklamacji dotyczących aplikacji parkingowej na Warszawskiej Karcie Miejskiej:
(Uznanie reklamacji skutkuje wystawieniem nowej karty z zakodowaną kwotą równą kwocie pozostałej na karcie reklamowanej. Reklamowane karty nie wracają do obiegu.)
 1. Klient w ZDM - wydział DPOK (DPRW) lub w COK STREFA Mennicy Państwowej składa na formularzu pisemną reklamację zawierającą jego dane osobowe potwierdzone przedstawionym dokumentem (dowód osobisty, paszport), dane osoby/firmy, która dokonała ostatniej wpłaty na kartę, krótki opis zaistniałego przypadku (wyłącznie przyczyny techniczne - brak kontaktu z kartą), numer ID karty i deklarowaną kwotę pozostałą na karcie.
 2. Do reklamacji należy załączyć potwierdzenie ostatniej wpłaty oraz kartę. Jeżeli na karcie był zakodowany bilet ZTM, karta może być zatrzymana w trybie reklamacji ZTM wtedy klient przedstawia potwierdzenie. Wystawione potwierdzenie zatrzymania karty ZTM przesyła faxem do DP ZDM.
 3. Reklamacja zostaje zarejestrowana w rejestrze reklamacji WKM.
 4. Klient otrzymuje poświadczoną kopię złożonego formularza.
 5. Wydział DPOK (DPRW) dokonuje weryfikacji kwoty pozostałej na karcie, którą podpisuje wyznaczony pracownik i naczelnik wydziału oraz akceptuje Dyrektor Pionu Parkowania.
 6. ZDM występuje do COK STREFA o wydanie nowej karty i zakodowanie określonej kwoty w trybie reklamacyjnym przez przesłanie faxem zaakceptowanego formularza.
(Opracowanie i aktualizacja 25.06.2009. na podst. danych ze stron www.zdm.waw.pl oraz Ratusza)

 

Imieniny:

dziś: Jakuba Justyna
jutro: Erazma Marianny

Wyszukaj w serwisie